Servicevoorwaarden van SANGEAN EUROPE BV

Terms of Service Content

Artikel 1 - Definities

In deze Voorwaarden/Termijnen zijn de volgende definities van toepassing:

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument het herroepingsrecht kan uitoefenen.
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
 • Dag: kalenderdag
 • Een duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en diensten, waarvan de leveringsverplichting en de afname in de tijd zijn gespreid.
 • Duurzame drager: elk hulpmiddel dat de afnemer of de ondernemer in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd te ontbinden.
 • Ondernemer: de natuurlijke persoon of de onderneming die producten op afstand aan de consument aanbiedt.
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en diensten, tot en met het sluiten van een overeenkomst wordt overgegaan met gebruikmaking van een of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • Techniek van communicatie op afstand: een middel dat kan worden gebruikt om een overeenkomst te sluiten zonder dat de consument en de ondernemer op dezelfde plaats en op hetzelfde tijdstip zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Huisstijl

 • Het bedrijf - ook wel "de ondernemer" genoemd - identificeert zich als:

Sangean Europe B.V.

De Sondert 22

5928 RV Venlo

Nederland

 • Telefoonnummer: +31-77-3829344 (8:30 - 17:00)
 • E-mail: webshop@sangean.eu
 • Kamer van koophandel nummer: 12036764
 • BTW-identificatienummer: NL805922441B01

 

Artikel 3 - Relevantie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige artikel en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van de algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze zonder extra kosten aan hem zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- en dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde artikel van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden beroepen op de toepasselijke voorwaarden/bepalingen die voor de consument het meest gunstig zijn.

 

Artikel 4 - Aanbieding

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of andere specificaties heeft, zal dit nadrukkelijk worden vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de producten/diensten door de consument mogelijk te maken.

De door de ondernemer gebruikte afbeeldingen dienen ter illustratie van de producten en diensten. Kennelijke fouten en vergissingen binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen aan het aanbod zijn verbonden, wanneer het door de consument wordt aanvaard. Dit betreft met name, maar is niet beperkt tot:

 • prijs inclusief belastingen
 • eventuele kosten van levering
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en de vereiste handtekeningen
 • of het herroepingsrecht moet worden toegepast
 • de wijze van betaling, levering en uitvoering van het product
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod of de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het gewone communicatietarief
 • of de overeenkomst na het sluiten wordt gearchiveerd en zo ja, hoe deze voor de consument kan worden geraadpleegd
 • de wijze waarop de consument, alvorens de overeenkomst te sluiten, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte informatie kan controleren en indien nodig ook herstellen, en;
 • de minimumduur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg dat hij de aanvaarding van het aanbod heeft ontvangen. Zolang de ondernemer de ontvangst van deze aanvaarding niet heeft bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling/aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

De ondernemer zal bij de producten of diensten de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • Het adres van het bedrijf waar de consument klachten kan indienen
 • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, alsmede een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
 • Informatie over garanties en diensten na verkoop
 • De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van één jaar of meer of van onbepaalde duur is.

In geval van een duurtransactie is het voorgaande lid d. alleen van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Recht van herroeping

Levering van producten:

Na de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst door de consument van het product of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Levering van diensten:

Na levering van de diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod of uiterlijk bij de levering van de dienst ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Intrekkingskosten

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij niet meer hoeven te betalen dan de kosten van het terugzenden van het product.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de zending, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Prijsstelling

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten en diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen mogelijk indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 • Deze vloeien voort uit wettelijke voorschriften of bepalingen; of
 • De consument heeft de bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in de aanbieding genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 9 - Conformiteit en garanties

De ondernemer staat er voor in dat de producten en diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen, deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument uit hoofde van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 

Artikel 10 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Het adres dat door de consument aan de ondernemer kenbaar is gemaakt, geldt als plaats van levering, tenzij anders aangegeven.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van de algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder verdere kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien u een beschadigd product ontvangt, dient u dit binnen drie dagen per e-mail te melden. U kunt deze e-mail sturen naar: webshop@sangean.eu

 

Artikel 11 - Betalingen

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de verschuldigde bedragen door de consument te worden voldaan binnen 7 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst gaat de bedenktijd in nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan de ondernemer te melden.

In geval van verzuim van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 12 - Klachten

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord zal ontvangen.

Indien een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil dat aan de geschillenregeling is onderworpen.

 

Artikel 13 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen ondernemer en consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

In geval van geschillen kan de consument zich wenden tot Stichting WebwinkelKeur en zal deze stichting kosteloos bemiddelen. Komen beide partijen er niet uit dan heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door Stichting GeschilOnline. (Stichting GeschilOnline.nl) De uitspraak van deze stichting is bindend en zowel de consument als de ondernemer aanvaarden deze bindende uitspraak.

 

Artikel 14 - Aanvullende en afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van de Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.